Miniekspress Vestfold med rundt 50 biler i daglig stykkgodstrafikk - har vært med i Locus’ utviklingsprosjekt gjennom lang tid og har prøvd ut systemet i praksis under omfattende tester.

Miniekspress Vestfold har avdelinger også i Oslo og Fredrikstad. I Sandefjord og Oslo har transportfirmaet for lengst installert og tatt i bruk TransFleet. Fredrikstad står for tur om ikke så lenge.

Erfaringene med det ferdige systemet er udelt positive. Vi vil for all del ikke tilbake til den svært ofte kaotiske hverdagen vi hadde før vi tok TransFleet i bruk, fastslår daglig leder Arne Hagen i Vestfold Miniekspress.
Nå kan vi vokse oppdragsmessig uten å øke administrasjonen, og kvaliteten på våre tjenester er mye bedre enn tidligere. Vi har fått et fremtidsrettet trafikkstyringssystem som medfører at vi er i posisjon for e-handel, flyfrakt og annen transport som krever hastighet og fleksibilitet for å tilfredsstille kundene. TransFleet tåler fremtidige utfordringer og økt oppdragsmengde, sier han.

Alltid oversikt

Arne Hagen konstaterer at TransFleet har klare fortrinn for såvel kjørekontoret og sjåførene som for kundene.

Tidligere hadde vi et telefonsystem som i og for seg var enkelt i bruk, men som ikke hadde utviklingsmuligheter. Ofte kunne det være problematisk å kommunisere beskjeder og ordreendringer muntlig over mobiltelefonen midt i den støyende trafikken, kanskje også med dårlig forbindelse. Slike problemer er vi helt kvitt etter at vi investerte i TransFleet, sier han.

Kvitt dobbeltarbeid

Her utdyper Arne Hagen fordelene med TransFleet:

For oss på kjørekontorene medfører systemet at vi til en hver tid har oversikt over hvor våre rundt 50 biler befinner seg, og følgelig også hvor varene er. Den samme oversikten har våre store kunder. Det er også lett å omdirigere biler innen den enkelte avdeling og mellom avdelingene ut fra hva som er mest hensiktsmessig. Avvikshåndteringen er med andre ord blitt langt enklere. Samtidig er ordre- og faktureringssystemet integrert, slik at vi er kvitt masse dobbeltarbeid som vi hadde tidligere. Gjennom TransFleet er det slutt på irriterende venting i telefonen. Jeg antar at telefonutgiftene våre er redusert med rundt 65 prosent etter at TransFleet ble tatt i bruk.

Booking via Internett

Og hvordan er hverdagen blitt endret for sjåførene?
De mottar presise ordre og meldinger på skjerm i bilen uten å måtte snakke i mobiltelefonen. Meldingshåndteringen er dessuten meget enkel. Der med øker både kvaliteten i kommunikasjonen som foregår, og trafikksikkerheten. Systemet har også avviksmeldinger og loggfører tid og kilometer. Alt dette bidrar til å redusere hverdagsstress hos sjåførene.

Arne Hagen understreker at disse fordelene helt klart kommer kundene til gode i form av kvalitetsmessig bedre tjenester.

Kjørekontoret kan yte bedre kundeservice. Det er lettere å omdirigere biler for å imøtekomme behov som dukker opp, og misforståelser i kommunikasjonen mellom kjørekontor og sjåfør er et tilbakelagt stadium. Et skritt videre til beste for kundene er at vi i løpet av høsten vil etablere bookingmuligheter for våre kunder via Internett, slik at de slipper telefonkø og irritasjon i perioder med stor trafikk.

Økt lønnsomhet

Arne Hagen mener TransFleet gir mer rasjonell og effektiv drift, og derved økt lønnsomhet, for transportselskapet.

Vi har nå et fremtidsrettet transportstyringssystem som medfører at vi kan øke oppdragsmengden betydelig uten den administrative bemanningen må økes for å holde styr på trafikkmengden. TransFleet reduserer papirarbeidet til et minimum, og vi kan konsentrere oss om å tilrettelegge og utføre våre tjenester på en best mulig måte for kundene. Vi mener at Miniekspress Vestfold gjennom investeringen i TransFleet står godt rustet til å møte utfordringene i forbindelse med e-handel og flyfraktoppdrag som krever fleksibilitet og hurtighet hos transportøren, sier Arne Hagen, som oppsummerer Miniekspress Vestfolds erfaringer med transportstyringssystemet slik:

Det forenkler hverdagen så vel for kjørekontor som sjåfører, og vi sparer mye tid og dobbeltarbeid.